POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Level Sport s.c.  Arkadiusz Grzegorczyk,Łukasz Dudojć ul. Sieradzka 3 87-100 Toruń, NIP 8792733626, adres e-mail: kontakt@levelsport.pl tel.+48 797 207 847 (dalej jako: „Administrator”).

 

Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe?

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

 

 1. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

 

 1. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

 

 1. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

 

 1. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych;

 

 1. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 

 • 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;

 

 • 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze;

 

 • 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

 

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 

 1. Dane osobowe naszych klientów
 2. dane te przetwarzamy, ażeby móc świadczyć na Państwa rzecz nasze usługi (np. zaoferować karnet, zarejestrować na zajęcia itd., odnotować Państwa obecność)
 3. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić skorzystanie z naszych usług.
 2. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):
 3. dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
 4. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 • dane kontaktowe;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Dane osób kontaktujących się z nami przy pomocy dostępnych form komunikacji (w tym z formularzy kontaktowych na stronie www)
 3. dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe)
 4. dane te obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • nr telefonu,
 • adres IP
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.
 2. Dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych partnerów (takich jak np. Benefit Systems S.A.)
 3. dane te wykorzystujemy, by w sposób prawidłowy wywiązać się z zawartych umów i dzięki temu umożliwić korzystanie z naszych usług klientom naszych partnerów. Dane te będą wykorzystywane w celu weryfikacji oraz odnotowania wizyty w naszym Klubie;
 4. dane te najczęściej obejmować będą:
 • dane identyfikujące
 • dane dotyczące posiadanej karty
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić skorzystanie z naszych usług.

W jaki sposób możemy postępować z danymi osobowymi?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane.  Ponadto,  dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im
 • ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, księgowość, korzystanie z portalu levelsport.gymmanager.com.pl )

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

Nie stosujemy profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Jakie są Państwa uprawnienia?

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   kontakt@levelsport.pl

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).

 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:

 

– telefoniczny :797 207 847

lub

– mailowy: kontakt@levelsport.pl

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!