Regulamin klubu

I postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Level Sport s.c Arkadiusz Grzegorczyk, Łukasz Dudojć z siedzibą w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 3 NIP 8792733626, REGON 389375810, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią karty rejestracyjnej oraz umowy członkowskiej zwanej dalej Umową, zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu .
2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które zawarły umowę z Klubem i w związku z tym posiadają ważne członkostwo na świadczenie usług lub wykupiły jednorazowy karnet wstępu tzw. wejście jednorazowe.
3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć “dla mam”, treningów personalnych.
4. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

II Członkostwo Klubu
1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu.
2. Umowa może zostać zawarta na czas określony (12 miesięcy, 3 miesiące, 1 miesiąc, 1 tydzień, jeden dzień oraz w indywidualnych przypadkach na wielokrotności wymienionych wariantów)
3. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazać przy wejściu do klubu. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom o ile nie posiadają aktywnego członkostwa. Personel może zażądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania członkostwa przez Członka Klubu osobie trzeciej jest zabroniona i może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania członkostwa.
4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
5. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Klub o odstąpieniu od niej.
6. W przypadkach indywidualnych, Manager Klubu upoważniony jest przez Klub do zawieszenia lub rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu który z powodów innych, wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą Członka Klubu, nie będzie w stanie spełniać zobowiązań wynikających z umowy zawartej na czas określony 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy może nastąpić po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Członka Klubu i przesłanego listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Klubu lub złożonego w recepcji klubu.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty członkowskiej konieczne jest wyrobienie duplikatu, którego koszt to 50 PLN.
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od kłódki konieczne jest jej siłowe otwarcie.
9. Dla umów na czas określony Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy ciągiem od minimum 7 dni do maksymalnie 14 dni w skali całego okresu umowy bez podania przyczyny. Za okres takiego wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Umowę zawiesić można każdorazowo na kolejno 30dni, 60dni oraz 90dni pobierając od każdych trzydziestu dni opłatę 50zł. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.
10. W celu zawieszenia karnetu Członek klubu powinien złożyć pisemne oświadczenie o woli zawieszenia karnetu najpóźniej 7dni przed datą w której karnet ma zostać przedłużony.
11. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 50 PLN.
12. Członek Klubu może rozwiązać umowę zawartą na czas określony 12 miesięcy pod warunkiem uiszczenia należności za kolejne 3 miesiące począwszy od dnia w którym składa wypowiedzenie. Odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero po upływie 3miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
Od momentu rozwiązania umowy Członek klubu nie jest upoważniony do wstępu do klubu ani korzystania z jego usług.

IV Karnety
1. Kupując karnet terminowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczeniana rzecz kupującego konkretnych usług wynikających z działalności Level Sport w określonym czasie, po upływie którego automatycznie traci on ważność.
3. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
4. Karnety Klubu Level Sport są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Pracownicy Level Sport mają prawo poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować unieważnieniem karnetu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
5. Kupując karnet online kupujący akceptuje regulamin pośrednika płatności.
V Zasady korzystania z usług Klubu
1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu , przy czym w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie. Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.levelsport.pl oraz w recepcji Klubu. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania a w szczególności do: – stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów – dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie – noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego (innego od tego w którym Członek Klubu przyszedł do Klubu) przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu – używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników – podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu.
2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia/podgrzewania tytoniu.
3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub osoby naruszające zasady porządku będą wypraszane z Klubu a umowy zrywane.
5. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.
6. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, elementów dekoracyjnych, urządzeń lub sprzętu należącego do klubu.
7. Klient/Podmiot świadczący usługi trenerskie na terenie klubu, zobowiązany jest do obligatoryjnego poinformowania Managera Klubu, o świadczeniu usług trenerskich na rzecz swoich indywidualnych Klientów oraz uzyskać jego zgodę.

VI Siłownia i zajęcia grupowe
1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Klubu.
4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
5. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
6. Klub Level Sport zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż pięć osób.
7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, lub poprzez konto klienta.
8. W przypadku Abonamentów na czas określony oraz nieokreślony oraz Umów Partnerskich (Benefit Systems, Medicover Sport, PZU Sport, Vanity Style), trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje możliwością zablokowania konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
9. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Spóźniony Członek Klubu może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
10. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
11. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
12. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
13. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
14. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
15. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są wyłącznie pracownicy Klubu.
16. Klub Level Sport zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku

Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystania z siłowni
1. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.
4. Członek Klub cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenia oraz Członek Klubu będący w ciąży powinien, przed skorzystaniem z usług Klubu, skonsultować się z lekarzem.
VIII Mienie Klienta
1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kłódkę. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek opróżnić szafkę.
2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w udostępnionej szafce w szatni, która jest wykorzystywana wyłącznie podczas wizyty w Klubie.
3. Klub informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek rzecz wniesioną przez Klubowicza na teren Klubu, w tym w szafkach klubowych oraz szatniach, jednocześnie zobowiązując klienta do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończonym treningu oraz po wyjściu z klubu. Rzeczy wartościowe Klient powinien pozostawić w domu, bądź na recepcji klubu. Odpowiedzialność klubu, z tytułu kradzieży bądź uszkodzenia musi być w każdym przypadku skutecznie udowodniona przez Poszkodowanego.
4. W przypadku gdy zdarzy się że Klient pozostawi rzecz w szafce klubowej będzie miał on jednorazową możliwość odbioru rzeczy, wyłącznie na recepcji klubu w terminie 48h od momentu ostatniej wizyty w klubie. Po upływie wskazanego terminu Klub zastrzega sobie prawo do wyzbycia się rzeczy poprzez jej porzucenie w wybrany przez siebie sposób, a Klient tym samym pozbawiony jest jakiegokolwiek roszczenia w tym zakresie. Klubu zastrzega sobie prawo do otwierania każdej szafki w dowolny sposób po zamknięciu klubu, celem zachowania bezpieczeństwa na terenie klubu. 5. Klub oświadcza, iż na terenie klubu może zamontowany być system monitoringu wizyjnego, a jego nagrania mogą stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności u osób, które nie stosują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Celem monitoringu jest zwiększanie bezpieczeństwa Korzystających z obiektu oraz ograniczenie zachowań nagannych.

lX Postanowienia końcowe
1. Instruktorzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać mailowo na adres kontakt@levelsport.pl lub manager@levelsport.pl
2. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu.
3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
4. Klub ma prawo do czasowego nie świadczenia usług i zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie decyzje Właściciela, Managera Klubu lub przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nie ważne, postanowienie takie zostanie zastąpione przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, co nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
7. Do Umowy zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
8. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu m.in. w zakresie zastosowania nowych technologii korzystania z kluby odrębności zapisów co do karnetów promocyjnych, bądź zmianie praw i obowiązków wiążących strony, na co Klient się godzi.
9. Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez udostępnianie treści przez Level Sport w mediach społecznościowych w celach promocyjnych i/lub reklamowych. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów wideo oraz zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas pobytu na terenie Level Sport Gym na ulicy Sieradzkiej 3 w Toruniu.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wszelkie treści, które uznane zostaną za obraźliwe lub nieetyczne niezwłocznie zostaną usunięte.