Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Art. 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej “PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci
Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
Art. 2 Definicje
Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą drogą elektroniczną.
2. Partner – bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub instytucja pożyczkowa współpracujące z PayU przy obsłudze narzędzi umożliwiających Płatności, o których mowa w art. 3 ust. 2.
3. Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności.
4. Usługa –usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu,
polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
5. Dzień Roboczy-Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.
6. Organizacja Finansująca – banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytów Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później). Aktualna lista Organizacji Finansujących znajduje się tutaj PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05, ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
7. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Klientom dobra lub usługi.
8. Płatność – dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Akceptanta za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Akceptantem, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
9. Regulamin – treść niniejszego regulaminu.
10. Zlecenie płatnicze- oświadczenie Klienta skierowane do PayU zawierające polecenie wykonania określonej Płatności. Art. 3 Przedmiot Usług
1. W ramach Usługi PayU nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
2. W ramach Usługi Klient może skorzystać z narzędzi umożliwiających Płatność w Serwisach Akceptantów, które zawarły z PayU umowę na jej udostępnienie. Serwis może udostępnić Klientowi dostęp do następujących Usług:
a. Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących Płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy;
b. Płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
c. Płatności przy użyciu kart płatniczych, obejmujące Płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;
d. Płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu udzielanej Klientowi przez Organizację Finansującą.
Art. 4 Dokonywanie transakcji w Serwisach
1. PayU nie jest stroną umów między Klientem a Akceptantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów jak i ich ważność.
2. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05
ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
3. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 2 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PayU, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie.
4. PayU świadczy Usługę na podstawie otrzymanego od Klienta Zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w ust. 2.
5. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku, gdy PayU otrzymał Zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.
6. Partnerzy Usługi, jak również PayU, prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób
zamierzających dokonać Płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi Płatności lub
uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy
ryzyka.
7. PayU zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Płatności, w przypadku, gdy nie zostały spełnione
postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z
tytułu której następuje Płatność lub legalność samej Płatności. PayU nie ponosi odpowiedzialności za
szkody poniesione przez Klienta z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą
płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc
osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą.
9. Klient zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i
procedur wyznaczonych przez PayU, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad
określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.
10. Płatność udostępniana jest Akceptantowi w ciągu 1 godziny od uznania rachunku PayU kwotą
Płatności.
11. Klient jest informowany o dokonanej Płatności formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego
utrwalenie zawartych w nim danych.
12. W przypadku, gdy dokonana Płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona Klient jest
bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Klienta.
Art.5 Opłaty
1. Z tytułu świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu usługi, PayU może pobierać opłaty od
Klienta. W przypadku gdy PayU pobiera opłaty od realizacji Płatności informuje Klienta o wysokości
opłaty za pośrednictwem strony internetowej, na której Klient składa Zlecenie płatnicze. Na wniosek
Klienta, złożony w sposób określony w art. 9 ust. 2 Regulaminu, PayU dostarcza Klientowi powyższe
informacje w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.
2. W przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a. PayU pobrała opłatę od Klienta, o której mowa w ust. 1,
PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05
ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
b. nastąpił zwrot Płatności zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem
reklamacji Klienta dotyczącej danej Płatności,
PayU dokonuje Klientowi również zwrotu opłaty od realizacji danej Płatności. Jeśli zwrot Płatności
zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem reklamacji Klienta dotyczącej danej
Płatności jest częściowy, PayU dokonuje zwrotu opłaty z tytułu realizacji danej Płatności proporcjonalnie do
kwoty zwrotu.
3. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem Płatności na mocy umów
zawartych z Partnerami i uczestnikami tych transakcji, a także ponoszenia kosztów transmisji danych
poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Usługi.
Art. 6 Obowiązki Klienta
1. Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
b. postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w
szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania
się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań;
2. Korzystając z Usługi Klient nie może:
a. naruszać obowiązujących przepisów prawa;
b. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, w szczególności niedozwolone
jest działanie o charakterze naruszającym normy prawne oraz moralne, obrazujących lub
propagujących przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub
religijną, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
c. naruszać prywatności innych osób, przede wszystkim poprzez gromadzenie, przetwarzanie i
rozpowszechnianie informacji o innych Klientach bądź publikowaniu ich wizerunku bez ich wyraźnej
zgody;
d. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także
działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych
innych Klientów;
e. podejmować działań na szkodę PayU i innych osób, w tym naruszać autorskie prawa majątkowe
oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
i przemysłowych.
Art. 7 Odpowiedzialność PayU
PayU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych .
PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05
ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
Art. 8 Prywatność i poufność
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest PayU.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego Artykułu, dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w celu:
− świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania,
− powiadamiania Klienta oraz Akceptanta o statusie realizacji Płatności,
− rozpatrywania reklamacji,
− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU
3. W związku z realizacją Płatności PayU przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
− imię i nazwisko,
− adres: ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto,
− adres e-mail,
− numer telefonu,
− adres IP.
W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniona do żądania od Klienta innych danych
niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w
art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Ponadto w przypadku, gdy Usługa ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem środków pochodzących z
kredytu („Raty PayU” lub odroczonej płatności „PayU Płacę Później”) poniżej wskazane dane osobowe
Klienta mogą być przekazane Organizacjom finansującym. Dane osobowe Klienta są przekazywane
wyłącznie danej Organizacji Finansującej, do której Klient skierował wniosek za pośrednictwem PayU
oraz w zakresie jaki obejmuje umowa PayU z daną Organizacją Finansującą.
Następujące kategorie danych osobowych Klienta mogą zostać przekazane Organizacjom
Finansującym:
a) dane osobowe wprowadzone przez Klienta w ramach wniosku udostępnionego przez PayU oraz
adres IP Klienta, w celu niezbędnym do rozpatrzenia wniosku Klienta, zawarcia i wykonania umowy
pomiędzy Klientem a z Organizacją Finansującą,
b) imię, nazwisko, adres e-mail, adres, kwota Płatności, opis zakupionych towarów (w tym nazwa, ilość,
cena, cena dostawy, kategoria towaru lub usługi), numer telefonu, adres IP, przekazane PayU przez
Akceptanta,
c) historia Płatności Klienta dokonywanych za pośrednictwem PayU z ostatnich 18 miesięcy,
obejmująca takie dane jak: ilość, rodzaj, data, wartość, zakres, urządzenie, z którego wykonano
Płatność, numery rachunków bankowych użytych w ramach Płatności, poprzednie wnioski składane
przez Klienta za pośrednictwem PayU w ramach „Rat PayU” lub „PayU Płacę Później”, w tym
PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05
ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
informacje czy został przyjęty przez Organizację Finansującą, ilości instrumentów płatniczych, które
Klient przechowywał PayU oraz terminu, od którego je przechowywał,
d) PESEL Klienta oraz numer i seria dowodu osobistego, o ile ich zebranie zostało zlecone PayU przez
daną Organizację Finansującą Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt b), i d) c) powyżej
zostaną wykorzystane przez Organizacje Finansujące do celów przygotowania oferty finansowania
dla Klienta, w szczególności kredytu, przeprowadzania i udoskonalania ocen zdolności kredytowej
tak aby w przyszłości móc zaoferować Klientowi lepsze i bardziej dostosowane warunki usług
finansowania, aby poprawiać skuteczność produktów Organizacji Finansujących, aby wcześniej
zrozumieć czego klienci oczekują oraz w jaki sposób spełnić ich oczekiwania.
5. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji
Płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem Płatności.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez PayU określa Polityka
Prywatności, której aktualna treść dostępna jest tutaj
Art. 9 Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały
zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2. Reklamację można złożyć w formie:
a. pisemnej na adres PayU wskazany w art.1 ust. 2 Regulaminu lub
b. elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w sekcji „Pomoc” lub
c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z
którego usług korzysta Klient), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych
zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i
terminie. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec
przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie
poinformowany, przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 35 dni
roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie
elektronicznej, o ile Klient wyraził na to zgodę.
5. W związku z rozpatrywaniem reklamacji, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii z wystawcami kart
płatniczych, instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, PayU może zwrócić się do Klienta o
przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania:
a) dodatkowych, niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana
Płatność oraz
PayU S.A. Tel. +48 61 628 45 05
ul. Grunwaldzka 186 Email: help@payu.pl
60-166 Poznań www.payu.pl
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
b) kopii dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność
dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia
nabycia towaru lub usługi.
Art. 10 Dostępność Regulaminu
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.payu.pl.
2. Prawem właściwym dla umowy między Klientem a PayU zawieranej na podstawie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Jeżeli Klient jest konsumentem, zastosowanie mają dodatkowo
korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PayU na podstawie niniejszego Regulaminu
będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne lub przez właściwy sąd miejsca
zamieszkania Klienta będącego konsumentem, o ile takie uprawnienie wynika z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.